×MENU Biostat

Tag: narzędzia badawcze (21)
Tajemniczy klient - fast food

Fast Food
Badanie standardów obsługi klienta w restauracjach typu Fast Food
 
 
 • Klient: branża gastronomiczna
 • Ilość punktów usług: 12
 • Rozkład terytorialny: cała Polska
 • Problemy: spadek sprzedaży w ostatnim roku o 6% niedopracowane standardy obsługi klienta
 • Weryfikacji jakości obsługi klienta przez personel
 • Określenia zgodności zachowań personelu z przyjętymi standardami obsługi
 • Określenia trafności i użyteczności przyjętych standardów obsługi
 • Wskazania obszarów wymagających zmiany przyjętych procedur
 • Utrwalenie właściwych wzorów zachowań personelu i standardów obsługi
 • W 12 wybranych restauracjach sieciowych, zlokalizowanych na terenie całej Polski, przeprowadzono po cztery obserwacje metodą tajemniczego klienta
 • Każdą obserwację w wybranej restauracji prowadził inny audytor, co pozwoliło zobiektywizować wnioski oraz zminimalizować ryzyko rozpoznania obserwatorów
 • Obserwacje były rejestrowane z wykorzystaniem ukrytych mikrokamer oraz dyktafonów
 • Wykonane zostały zdjęcia dań oraz wybranych elementów przestrzeni restauracji
 • Audytorzy – bezpośrednio po przeprowadzeniu obserwacji – dokonali oceny jakości obsługi wypełniając odpowiedni kwestionariusz on-line
 • Zamawiający miał dostęp do danych kwestionariuszowych oraz do materiałów audio/wizualnych poprzez odpowiednią aplikację na stronie http://www.cati-system.pl/mystery-shopping
 • Zamawiający mógł wykorzystać aplikację internetową do samodzielnego bieżącego opracowywania wyników
 • Sporządzony został raport dla Zamawiającego zawierający ilościowe i jakościowe dane, zawarte na diagramach, tabelach, wykresach i zdjęciach, wnioski i rekomendacje
 • Personel otrzymał listę pożądanych zachowań oraz zdjęć przedstawiających, jak powinien i jak nie powinien wyglądać oferowany produkt
 • Obserwacje zostały powtórzone po upływie dwóch miesięcy od czasu przedstawienia wniosków z badań
 • Zweryfikowano jakość obsługi klienta, w takim zakresie jak:
 • czas reakcji obsługi
  - sposób powitania i pożegnania klienta
  - przekazanie informacji o produktach
  - zgodność ścieżki postępowania przy wyborze dań
  - zachowanie czystości miejsca spożywania posiłków
  - estetyka wydawanych posiłków
  - jakość wydawanych posiłków
 • Zalecono modyfikację standardów obsługi poprzez wprowadzenie wariantów dla określonego typu klientów oraz dla określonej pory dnia
 • Zmodyfikowano procedurę szybkiego diagnozowania potrzeb żywieniowych klientów
 • W niektórych restauracjach zalecono zmianę funkcjonalnych elementów przestrzeni
 • W punktach, w których zrealizowano obserwacje, liczba klientów wzrosła o ok 15-20%
 • W punktach, w których zastosowano rekomendacje, liczba klientów wzrosła o ok 8-16%

Tajemniczy klient - hotele

Hotele
Wypracowanie standardów obsługi klienta w obiekcie hotelowym
 
 
 • Typ klienta: branża hotelarska
 • Liczba miejsc realizacji badań: 1
 • Obszar funkcjonowania: średniej wielkości miasto na prawach powiatu
 • Problemy: brak wzrostu liczby gości mimo intensywnej kampanii reklamowej; niski odsetek powracających klientów; niski odsetek zainteresowanych finalizujących transakcję
 • Oceny umiejętności rozpoznawania potrzeb klienta przez pracowników obsługi
 • Oceny doboru stylu, formy i treści komunikacji do określonego typu klienta na etapie prezentacji oferty
 • Oceny estetyki i funkcjonalności wnętrza obiektu, w tym znajdujących się w hotelu kawiarni i restauracji
 • Oceny jakości obsługi klienta na recepcji, w kawiarni, restauracji oraz w przestrzeni noclegowej
 • Wypracowanie standardów obsługi klienta
 • Przeszkolenie personelu z zakresu standardów obsługi klienta
 • Wystosowane zostały zapytania w formie e-mailowej i telefonicznej z zakresu oferty noclegowej i gastronomicznej – z rozróżnieniem określonych typów klienta – zgodnie z metodą mystery calling
 • Wykonana została analiza adekwatności stylu, formy i treści komunikacji z klientem względem potrzeb klienta
 • Przeprowadzona została selekcja audytorów oraz szkolenie pod kątem wiedzy z zakresu obsługi hotelowej
 • Przeprowadzone zostały trzy niezależne obserwacje przez tajemniczych klientów występujących w roli gości hotelowych
 • Audytorzy ocenili poszczególne aspekty funkcjonowania obiektu na odpowiednim kwestionariuszu ankiety, zarejestrowali nagrania audio/wideo oraz wykonali zdjęcia odpowiednich części obiektu
 • Zorganizowane zostały spotkania warsztatowe z managerami hotelu mające na celu wypracowanie standardów obsługi klienta
 • Sporządzony został raport podsumowujący, wraz z tutorialem dla pracowników
 • Zorganizowane zostało szkolenie pracowników z zakresu przestrzegania standardów obsługi klienta
 • Wypracowanie standardów obsługi klienta oraz przeszkolenie pracowników z zakresu rozpoznawania potrzeb klientów oraz z zakresu form i sposobów komunikacji
 • Wzrost odsetka gości korzystających z kawiarni (6%) i restauracji (11%) po 6 miesiącach od przeprowadzenia szkoleń z pracownikami
 • Wzrost ilości zapytań oraz odsetka sfinalizowanych transakcji w stosunku do ogółu zapytań (19%)
 • Wzrost zadowolenia gości – ustalony na podstawie wewnętrznych ankiet monitoringowych
 • Prawie dwukrotny wzrost odsetka powracających klientów

Tajemniczy klient - banki

Banki

 

 • Zamawiający: branża bankowa
 • Ilość placówek bankowych: 20
 • Zasięg: ogólnopolski
 • Problem: regularnie zmniejszająca się liczba umów zawieranych bezpośrednio w oddziale banku
 • Weryfikacja stopnia przestrzegania przez pracowników banku obowiązujących tandardów obsługi klienta
 • 20% wzrostu pod względem częstotliwości zawierania umów w oddziałach bankowych
 • Zbadanie jak klienci postrzegają placówki bankowe pod kątem wizualnym
 • Weryfikacja w jakim stopniu przestrzegane są procedury nawiązywania kontaktu z klientem
 • Monitoring spełniana standardów pod względem budowania lojalności
 • Jakość obsługi klientów w okienku
 • Prezentacja pracowników oraz stanowisk ich pracy
 • Kultura osobista personelu
 • Czas oczekiwania klientów na obsługę
 • Poczucie bezpieczeństwa o poufność udostępnianych danych
 • Ocena placówki pod względem aranżacji wnętrza
 • Weryfikacja umiejętności i kompetencji kadry
 • Tajemniczy Klienci zostali zobowiązani do sporządzania dokumentacji foto oraz audio z prowadzonych wizytacji oraz automatycznego jej przesyłania w celu weryfikacji
 • Nagrania były sporządzane z wykorzystaniem dedykowanej aplikacji na urządzenia mobilne
 • Klient oraz kadra menedżerska każdej z placówek korzystali ze specjalnej platformy, która umożliwiała im automatyczne generowanie raportów w formie czytelnych wykresów oraz tabel
 • System pozwalał na zgłaszanie ewentualnych reklamacji w przypadku zastrzeżeń dotyczących realizacji pomiarów tajemniczych klientów
 • Klienci banku czuli się traktowani w zbyt formalny sposób, a poziom kultury osobistej pracowników obsługi budził spore zastrzeżenia
 • Zaobserwowano rażące nieprawidłowości pod względem zapewniania klientom poczucia bezpieczeństwa o przekazywane dane
 • Zniechęcającym czynnikiem do odwiedzania placówek był ich mało estetyczny wygląd, a także nieuporządkowane stanowiska pracy
 • Kluczowym powodem rezygnacji z podpisywania umów w oddziałach była konieczność zbyt długiego oczekiwania w kolejce na obsługę
 • o 15% zwiększyła się częstotliwość umów podpisywanych w placówce
 • Klient udoskonalił standardy dotyczące poufności danych, a także skutecznie zmotywował pracowników do ich przestrzegania
 • Przeciętny czas oczekiwania na obsługę w okienku uległ skróceniu o 20%
 • Powstał program premiowania najlepszych pracowników obsługi, którzy stosują się do wdrożonych standardów
 • Wygląd placówek dostosowano do oczekiwań klientów

Tajemniczy klient - telefonia

Telefonia komórkowa

 

 • Klient: znany na polskim rynku operator telefonii komórkowej
 • Ilość placówek: 80
 • Rozkład terytorialny: cała Polska
 • Problem: niezmienny brak wzrostu sprzedaży pomimo licznych kampanii marketingowych
 • Weryfikacja oraz modyfikacja/udoskonalenie standardów obsługi klientów
 • Weryfikacja satysfakcji klientów z jakości obsługi
 • Identyfikacja istotnych uchybień w obsłudze klienta
 • Bieżący monitoring przestrzegania przez pracowników nowych standardów
 • Maksymalizacja satysfakcji klientów
 • Wzrost sprzedaży usług o co najmniej 4% po 3 miesiącach od wdrożenia standardów
 • Analiza dotychczasowych procedur obsługi w ramach spotkań warsztatowych z przedstawicielami Operatora
 • Analiza danych zastanych (fora internetowe, Facebook) odnośnie oczekiwań Klientów
 • Anonimowe badania ankietowe satysfakcji: - Respondenci: faktyczni klienci Operatora - Badani mogli sprecyzować oczekiwania w zakresie obsługi oraz przedstawić sugestie zmian
 • Podsumowanie wniosków z warsztatów
 • Wypracowanie nowych standardów obsługi klienta – utworzenie Księgi Standardów
 • Szkolenie wdrożeniowe dla pracowników Operatora
 • Monitoring wdrożonych standardów:
  wizyty z udziałem tajemniczego klienta:
  - zwieńczone wypełnieniem przez audytorów                        kwestionariusza obserwacji
  - sporządzono dokumentację fotograficzną i nagrania audio/video z wizyty
  - za pośrednictwem platformy internetowej firmy Biostat zapewniono Operatorowi dostęp online do wyników pomiarów
 • Badanie Mystery Calling:
  - weryfikacja przestrzegania standardów telefonicznej obsługi klienta
  - ewaluacja znajomości aktualnej oferty Operatora przez pracowników
 • Dla 33% klientów jakość obsługi stanowi główne kryterium wyboru operatora komórkowego
 • Konkurencja lepiej wypada pod względem czasu obsługi oraz realizacji składanych zamówień
 • Niedostateczna znajomość oferty sieci przez pracowników
 • Niewielkie zainteresowanie potrzebami zakupowymi klienta
 • Niski poziom życzliwości i kultury osobistej podczas obsługi, zwłaszcza telefonicznej
 • Przeciętny poziom znajomości szczegółów aktualnej oferty wśród pracowników
 • Liczba zadowolonych klientów – wzrost o 7% po 3 miesiącach od wdrożenia standardów
 • Sprzedaż usług – wzrost o 5% po 3 miesiącach od wdrożenia standardów
 • Zwiększenie o 9% liczby zgłoszeń biznesowych realizowanych przy pierwszym kontakcie z konsultantem
 • Wypracowanie skutecznego programu premiowego
 • Wzrost o 20% liczby umów zawieranych przez klienta w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantem

Tajemniczy klient - stacje benzynowe

Stacje benzynowe

 

 • Klient: branża paliwowa, działalność na rynku regionalnym
 • Ilość punktów usług: 4
 • Rozkład terytorialny: województwo wielkopolskie
 • Problemy: niska konkurencyjność w stosunku do znanych stacji o zasięgu ogólnokrajowym i globalnym, przy konkurencyjnych cenach paliwa i oferowanych produktów
 • Oceny komfortu procesu tankowania paliw, w tym łatwości obsługi dystrybutorów
 • Oceny czytelności informacji na temat oferowanych; produktów i usług
 • Oceny komfortu posługiwania się sprężarką powietrza i odkurzaczem
 • Oceny jakości oferowanych na stacji posiłków
 • Oceny zachowania standardów higieny pracowników przy przygotowywaniu posiłków
 • Oceny wizerunku pracowników oraz komunikacji z klientem
 • Wypracowania standardów w zakresie formy i treści informacji wizualnych
 • Wypracowania standardów w zakresie wyglądu, zachowania pracowników oraz standardów komunikacji z klientem
 • Ewaluacji standardów obsługi klienta (w połączeniu z badaniem ilościowym)
 • Przeprowadzenie jednorazowych obserwacji każdej stacji w wykonaniu tajemniczego klienta
 • Rejestracja obserwacji z wykorzystaniem ukrytych mikrokamer oraz dyktafonów
 • Wykonanie zdjęć materiałów i przestrzeni informacyjnej
 • Wypełnienie kwestionariusza ankiety przez audytorów po zakończeniu każdej obserwacji
 • Udostępnienie Zamawiającemu danych kwestionariuszowych poprzez odpowiednią aplikację na stronie www.cati-system.pl/mystery-shopping
 • Sporządzenie raportu zawierającego ilościowe i jakościowe dane, wnioski i rekomendacje z zakresu wprowadzenia standardów obsługi klienta
 • Warsztat z Zamawiającym ukierunkowany na wypracowanie standardów obsługi klienta w połączeniu z usługą szkoleniową
 • Ponowne przeprowadzenie obserwacji w wykonaniu tajemniczego klienta w celu ewaluacji wypracowanych standardów
 • Modyfikacja standardów oraz wypracowanie wskazówek dla sprzedawców w zakresie komunikacji z klientem
 • Pozyskanie nowych klientów
 • Wzrost odsetka klientów korzystających z oferowanych na stacji posiłków i innych usług o 23%
 • Wzrost odsetka lojalnych klientów
 • Dostosowanie estetyki wnętrza oraz jego funkcjonalności do potrzeb klientów
 • Wysoki poziom zadowolenia faktycznych klientów (na podstawie badań ilościowych)

Tajemniczy klient - butiki

Butiki odzieżowe

 

 • Klient: branża odzieżowa
 • Ilość butików: 4
 • Terytorium: województwo śląskie
 • Problem: duża liczba odwiedzających placówki nie przekłada się na wzrost sprzedaży
 • Wykrycie powodów niezadowalających wyników sprzedaży
 • Zbadanie, czy pracownicy obsługi stosują się do obowiązujących procedur
 • Weryfikacja, czy stosowane procedury są dostosowane do potrzeb klientów
 • Korekta lub usprawnienie obowiązujących dotychczas standardów obsługi
 • Zauważalny wzrost sprzedaży o co najmniej 10%
 • Przeprowadzono wstępne konsultacje z Klientem w celu rozpoznania profilu i wizji firmy oraz umówienia wdrożonych standardów obsługi
 • Stworzone procedury zostały oparte na założeniu, że klient będzie preferował samodzielny dobór odzieży, co najwyżej z minimalnym wsparciem pracownika obsługi. Nie było więc wymagane podejście do klienta, jeżeli ten nie zwrócił się z prośba o pomoc
 • Zrealizowano ankietowe badania satysfakcji, które wykazały, że sieć butików postrzegano jako nastawioną na klienta masowego
 • Klienci byli rozczarowani faktem, że pracownicy obsługi nie wyrażali chęci udzielania wsparcia w doborze odzieży
 • Posiłkując się wynikami badania satysfakcji, dokonano modyfikacji do tej pory obowiązujących procedur
 • Przeprowadzono cykl wizyt Tajemniczego Klienta, które miały na celu monitoring faktycznego przestrzegania zmienionych standardów
 • Wizyty zostały odpowiednio zaplanowane w czasie, a audytorzy w celu uniknięcia ryzyka rozpoznania, wizytowali poszczególne butiki nie częściej niż raz na kwartał
 • Sporządzono nagrania z przebiegu wizyt z wykorzystaniem urządzeń przenośnych
 • Tajemniczy Klienci wysyłali za pomocą aplikacji mobilnej dokumentację foto, audio oraz video z przeprowadzonych wizyt
 • Klienta zapoznano z funkcją intuicyjnego tworzenia raportów w elektronicznym systemie, co pozwoliło systematycznie porównywać wyniki pomiarów
 • Modyfikacja i usprawnienie dotychczas stosowanych standardów obsługi z uwzględnieniem oczekiwań klientów
 • Zwiększenie o 20% częstotliwości dokonywania zakupów przez klientów odwiedzających butiki
 • Przeprojektowane zostały elementy wizualne w butikach, aranżacja przestrzeni, a także sposób ekspozycji produktów odzieżowych
 • Klient wziął udział w zorganizowanym przez ekspertów firmy Biostat szkoleniu dotyczącym wdrażania i dalszej modyfikacji standardów obsługi oraz motywowania pracowników do ich przestrzegania

Tajemniczy klient - fitness

Kluby fitness
 
 
 • Klient: branża sport i zdrowie
 • Ilość klubów: 37
 • Rozkład terytorialny: cała Polska
 • Problemy: spadek sprzedaży karnetów o 10% w ciągu ostatnich 6 miesięcy
 • Wzrastający odsetek osób rezygnujących z realizacji procesu odchudzania po okresie testowym
 • Weryfikacja stosowania się trenerów personalnych oraz pracowników recepcji do obowiązujących standardów obsługi pacjenta
 • Identyfikacja przyczyn spadków sprzedaży karnetów
 • Zbadanie powodów dla których klienci nie decydują się na kontynuację procesu
 • Wzrost wyników sprzedaży o minimum 5% po 3 miesiącach od wdrożenia standardów
 • Wzrost o 15% liczby pacjentów przedłużających ważność karnetu po okresie testowym
 • Zbadanie wpływu zadowolenia z jakości obsługi pacjenta na skłonność do kontynuowania procesu
 • Wizyty tajemniczych pacjentów zostały przeprowadzone z wykorzystaniem elektronicznej aplikacji, za pomocą której audytorzy wypełniali ankietę oceny i obserwacji
 • Zamawiający zyskał stały dostęp do danych ilościowych oraz jakościowych z badań
 • Klient miał możliwość automatycznego generowania raportów w postaci wykresów oraz tabel
 • Uzyskane wnioski posłużyły modyfikacji stosowanych dotychczas standardów obsługi pacjenta
 • Dokumentacja z prowadzonych wizyt była sporządzana w postaci fotograficznej oraz audio-wizualnej
 • Klient mógł na bieżąco zgłaszać administratorowi uwagi oraz reklamacje poprzez dedykowaną aplikację
 • Dostęp do systemu raportowania uzyskali także menedżerowie poszczególnych placówek
 • Okazało się, że trenerzy personalni nie potrafili właściwie dopasować zaleceń żywieniowych do preferencji kulinarnych pacjentów, co przełożyło się na niezadowolenie z realizacji procesu, pomimo wyraźnych efektów utraty wagi;
 • Mocno zniechęcającym czynnikiem dla pacjentów był długi czas obsługi w recepcji
 • Niska skłonność do kontynuowania procesu wynikała również z nieprawidłowej realizacji standardów pod względem motywacji pacjentów, a także uchybień pod względem kultury osobistej trenerów personalnych
 • Modyfikacja i usprawnienie dotychczas stosowanych standardów obsługi z uwzględnieniem oczekiwań klientów
 • Aż 60% pacjentów klubów fitness jako kluczową kwestię wpływającą na skłonność do kontynuowania procesu wskazuje wysoką jakość obsługi
 • Wzrost wyników sprzedaży karnetów o 12% po roku od dnia rozpoczęcia badania metodą Tajemniczego Klienta
 • Wzrost o 20% liczby klientów decydujących się na przedłużenie ważności karnetu po okresie testowym

Tajemniczy klient - biura podróży

Biura podróży
Tajemniczy potencjalny turysta. Badanie jakości usług i umiejętności dostosowania ofert wczasowych i wycieczkowych do potrzeb klienta.

 

 • Typ klienta: branża turystyczna; biuro podróży oferujące krajowe i zagraniczne wczasy oraz wycieczki
 • Liczba miejsc realizacji badań: 1
 • Obszar działalności: Oferty krajowe i zagraniczne
 • Problemy: wyraźnie niższy odsetek sfinalizowanych transakcji w przypadku jednego oddziału; wysoki odsetek skarg na pracowników oddziału ze strony klientów
 • Problemy: wyraźnie niższy odsetek sfinalizowanych transakcji w przypadku jednego oddziału; wysoki odsetek skarg na pracowników oddziału ze strony klientów
 • Dokonanie oceny trafności doboru proponowanych ofert względem potrzeb klientów
 • Dokonanie oceny jakości komunikacji z klientem – telefonicznej i face-to-face
 • Porównanie jakości obsługi klienta w wybranych oddziale do jakości obsługi klienta w dwóch innych oddziałach firmy
 • Wystosowanie przez tajemniczych klientów 20 telefonicznych zapytań do każdego wybranego oddziału firmy w zakresie oferty, z uwzględnieniem zróżnicowania klientów w zakresie potrzeb i możliwości finansowych
 • Przeprowadzenie trzech wizyt audytorów w badanym oddziale oraz po jednej wizycie w oddziałach kontrolnych
 • Sporządzenie nagrań i transkrypcji z wizyt i rozmów
 • Analiza odpowiedzi pracowników firmy, udzielanych na pytania audytorów, pod kątem adekwatności doboru ofert względem potrzeb klientów oraz pod kątem jakości komunikacji
 • Raport z badań zawierający wyniki, wnioski i rekomendacje na temat zmian w zakresie standardów obsługi oraz w zakresie egzekwowania określonych i wcześniej nieprzestrzeganych standardów
 • Zestawienie krytycznych uwag w wersji dla pracowników
 • Nastąpił wzrost odsetka sfinalizowanych transakcji w stosunku do liczby zapytań w badanym oddziale do wysokości porównywalnej w innych oddziałach
 • Wzrost efektywności sprzedaży w oddziale zapobiegł likwidacji oddziału, która mogła spowodować obniżenie efektywności sprzedaży całej firmy, ze względu na dodatkowe obciążenia zadaniowe pracowników innych oddziałów
 • Znacząco zmalała liczba skarg klientów w zakresie obsługi klientów przez oddział
 • Udało się zapobiec pogorszeniu wizerunku całej firmy

Jakość obsługi klienta

Badania z wykorzystaniem metody Tajemniczego Klienta stały się ostatnimi czasy niezwykle popularne wśród przedsiębiorstw różnych branż. Niewiele przeprowadzono jednak do tej pory wiarygodnych badań ukazujących stopień, w jakim konsumenci faktycznie uzależniają swoje decyzje zakupowe od jakości obsługi. W niniejszym artykule przedstawiamy wyniki ogólnopolskiego sondażu zrealizowanego przez firmę badawczą Biostat®, dotyczącego znaczenia tego czynnika dla klientów.

Gdzie mają najczęściej miejsce uchybienia w obsłudze klienta?

Jak wykazało wspomniane badanie marketingowe, w okresie ostatniego roku, aż 67% polskich konsumentów doświadczyło nieprzyjemnych sytuacji w trakcie procesu zakupowego. Najczęściej sytuacja taka wystąpiła w salonach operatorów sieci komórkowych (16% wszystkich przypadków), sklepach spożywczych (15%), sieciach barów szybkiej obsługi (13%), placówkach bankowych (12%) oraz placówkach medycznych (11%).

Co budzi niezadowolenie?

Z największą częstotliwością nieprzyjemne doświadczenia przejawiają się brakiem życzliwości i niską kulturą osobistą pracowników (28% przypadków), koniecznością zbyt długiego oczekiwania na obsługę (22%), a także brakiem zainteresowania potrzebami klienta (17%).

Kobiety zdecydowanie częściej (64% przypadków) niż mężczyźni (43%) zwracają uwagę na brak życzliwości i niską kulturę osobistą pracowników, traktując to jako powód niezadowolenia z obsługi klienta. Polacy w wieku 50 lat i więcej w największej liczbie przypadków (37%) uskarżają się natomiast na nieumiejętność przekazywania informacji w sposób zrozumiały przez pracowników obsługi. Osobom z najmłodszej (18-29 lat) oraz najstarszej grupy wiekowej (50 lat i więcej) z największą częstotliwością (26%) przeszkadzają zaś zbyt nachalne metody sprzedaży.

Niska jakość obsługi a utrata klientów

W przypadku doświadczenia przykrego incydentu pod kątem jakości obsługi, aż 68% polskich konsumentów zdecyduje się odejść do konkurencji lub zmienić placówkę w ramach tej samej sieci. Nadal kupuje w tym samym miejscu – pomimo niewłaściwego potraktowania – 32% konsumentów. Kobiety nieco częściej w porównaniu do mężczyzn (35% - 27%) decydują się w dalszym ciągu korzystać z usług w dotychczasowej lokalizacji, pomimo negatywnych doświadczeń z obsługą. Mężczyźni są natomiast bardziej skłonni (40% - 29%) do zmiany placówki w której zostali źle potraktowani, nadal korzystając z usług tej samej firmy. Najczęściej odchodzą po negatywnym potraktowaniu przez pracowników obsługi klienci hoteli (53%) oraz punktów gastronomicznych (48%).

Jakość obsługi na tle innych powodów utraty Klientów

W części przypadków (28%) zaprzestanie korzystania z oferty wiąże się jednocześnie z innymi powodami. Są to najczęściej zbyt wysokie ceny (23%), pogarszająca się jakość produktów (22%) oraz znalezienie lepszej oferty u konkurencji (20%). Ankietowani Polacy szeregowali także powody rezygnacji, przypisując każdemu z nich odpowiednie miejsce w zależności od ich istotności. Najwięcej punktów w rankingu sporządzonym przez konsumentów przypadło odpowiedzi „nieprzyjemne doświadczenia z obsługą” (35% z łącznej puli przyznanych ocen). Na drugiej pozycji uplasowały się zbyt wysokie ceny (17%), a na trzeciej pogarszająca się jakość produktów (14%).

Polscy konsumenci nie wybaczają

W zdecydowanej większości przypadków Polacy przestają korzystać z oferty firmy co najwyżej po dwukrotnym nieprzyjemnym doświadczeniu z obsługą (30% już po jednokrotnym incydencie). Ponad połowa konsumentów (52%) rozczarowanych jakością obsługi wyklucza możliwość powrotu, przy czym niemal co piąta osoba nie ma co do tego jakichkolwiek wątpliwości. Jedynie ¼ Polaków jest skłonna wybaczyć firmom takie uchybienie. Jedynie z częstotliwością 4% są zdecydowanie przekonani o ewentualności ponownego korzystania z oferty. Przeprowadzenie niniejszego badania rynku pozwoliło także wykazać, jakie są powody tego, że część spośród polskich konsumentów nie przestaje być klientami firmy, pomimo nieprzyjemnych doświadczeń z obsługą. Jak pokazały wyniki, w największym stopniu jest to związane z satysfakcjonującymi cenami (37% wskazań), przyzwyczajeniem (22%) oraz wysoką jakością produktów (17%).

Dzielenie się negatywnymi doświadczeniami

Polacy bardzo powszechnie (68%) dzielą się z bliskimi osobami niemiłymi wrażeniami odnośnie jakości obsługi. Przeciętnie przekazują taką informację 4 osobom. Zdecydowanie częściej czynią to kobiety w porównaniu do mężczyzn.

Aż 43% spośród klientów niewłaściwie potraktowanych przez pracowników obsługi, postanawia opisać swoje odczucia w Internecie. Najczęściej ma to miejsce na portalach społecznościowych, na co wskazuje 41% konsumentów z naszego kraju. Stosunkowo często dzielą się oni również negatywnymi doświadczeniami poprzez serwisy opinii (32%) oraz fora dyskusyjne (25%).

Pomimo tego, iż klienci w większości przypadków rezygnują z usług firm w których spotkały ich nieprzyjemne doświadczenia z obsługą, jedynie 30,2% spośród nich decyduje się na złożenie zażalenia do kierownictwa takich placówek.

Najważniejsze dla klientów źródła informacji o ofercie 

Polscy konsumenci przed skorzystaniem po raz pierwszy z oferty danej firmy najczęściej kierują się informacjami zamieszczanymi w Internecie. Na takie źródło informacji wskazuje niemal co czwarty badany (24%). Nieco mniejszy odsetek Polaków – 23% – sugeruje się z kolei opinią lub poleceniem osób z ich najbliższego otoczenia. Co piąty (20%) wskazuje z kolei na korzystanie z internetowych „porównywarek” cen.

Czynniki warunkujące lojalność konsumentów

Uczestnicy badania marketingowego zapytani o powody pozostawania długotrwale klientami określonej firmy, najczęściej wymieniają satysfakcjonujące ceny (29%), a także wysoką jakość produktów (27%). Zadowalająca jakość obsługi okazuje się być czynnikiem tylko nieznacznie mniej istotnym, gdyż wskazuje na nią 21% spośród ankietowanych.

Wpływ jakości obsługi na akceptowalną cenę

Aż 50% badanych Polaków deklaruje, że jest w stanie wydać więcej za produkt, jeśli procesowi jego sprzedaży towarzyszy znacznie wyższa (o co najmniej 40%) jakość obsługi. 46% spośród nich wyraża gotowość zapłacenia od 4% do 10% więcej. Nieco rzadziej (32%) konsumenci wskazują natomiast, że są gotowi ponieść koszta wyższe o 11-20%.

Podsumowanie:

Wyniki przeprowadzonego sondażu wykazały więc jednoznacznie, iż jakość obsługi jest czynnikiem w ogromnym stopniu warunkującym decyzje konsumenckie Polaków. Badania rynku, w tym zwłaszcza prowadzone metodą mystery shopping, są więc niezbędne w celu uniknięcia ryzyka odejścia niezadowolonych klientów.Placówki odchudzania

Placówki odchudzania

Obecnie prowadzimy rekrutację do projektu badania tajemniczego klienta w renomowanych placówkach odchudzania.

W związku z tym poszukujemy osób posiadających nadwagę (warunek konieczny – wskaźnik BMI powyżej 290, które chcą ograniczyć swoją wagę i jednocześnie na tym zarobić jako tajemniczy klienci.

Co można zyskać?

 • Wynagrodzenie za odbyte wizyty.
 • Karnety o wartości około 1200 złotych.
 • Profesjonalne porady terapeutów - układanie diety, planu ćwiczeń i wstęp na siłownię.
 • Gwarancję zrzucenia wagi.
 • Okres trwania projektu – 3 miesiące.

Lokalizacje:

 • Warszawa
 • Poznań
 • Lublin
 • Zamość
 • Katowice
 • Gdańsk

Jeśli jesteś zainteresowany(a) zarejestruj się, a na pewno się z Tobą skontaktujemy.

Zarejestruj się


Tajemniczy Klient

Tajemniczy Klient

W związku z jednym z prowadzonych przez nas projektów, poszukujemy osób chętnych do podjęcia pracy jako tajemniczy klient na terenie następujących miast:

 • Nowy Sącz,
 • Kraków,
 • Katowice,
 • Częstochowa,
 • Wrocław,
 • Poznań,
 • Łódź,
 • Warszawa,
 • Szczecin.

Wymagania:

 • komunikatywność,
 • kreatywność,
 • obowiązkowość,
 • gotowość do podjęcia wyzwań.

 

Jeśli jesteś zainteresowany(a) zarejestruj się, a na pewno się z Tobą skontaktujemy.

Zarejestruj się


Sieć fast food

Sieć fast food

Poszukujemy osób zainteresowanych udziałem w badaniu tajemniczego klienta w jednej z ogólnopolskich sieci Fast foodowych.

Co zyskujesz?

 • Wynagrodzenie za wizytę
 • Darmowy posiłek do ustalonej kwoty
 • Udział w powtarzalnym badaniu

Czego wymagamy?

 • Wieku do 40 lat,
 • Smartphona z dostępem do Internetu i działającym aparatem,
 • Komunikatywności,
 • Terminowości,
 • Dokładności,
 • Rzetelności,
 • Lubienia szybkich przekąsek (np. hamburger + frytki + cola)

Gdzie szukamy?

 • Katowice
 • Warszawa
 • Poznań
 • Gdańsk
 • Wrocław
 • Rzeszów
 • Lublin

Jeśli jesteś zainteresowany(a) zarejestruj się, a na pewno się z Tobą skontaktujemy.

Zarejestruj się


Zastosowanie aplikacji SurvGo w badaniu satysfakcji klientów

Nakierowując podejmowane działania na zwiększenie sprzedaży, warto w systematyczny sposób kontrolować poziom zadowolenia klientów. Pozwoli na to zastosowanie aplikacji SurvGo w procesie badawczym, jakim jest badanie satysfakcji klientów. Dzięki tej aplikacji możliwym będzie regularne monitorowanie zadowolenie konsumentów z dokonanych zakupów czy z jakości otrzymanych usług.

 

Co należy wiedzieć o satysfakcji?

Utrzymując zadowolenie konsumentów na wysokim poziomie można budować przewagę względem konkurencji. Mówiąc o satysfakcji należy przede wszystkim pamiętać, o tym, że jest ona stanem dynamicznym, zmieniającym się w odpowiedzi na zachodzące zdarzenia np. jakość, dostępność produktu, atmosfera panująca wśród pracowników. Firma, która chce zyskać grono klientów lojalnych, powinna przede wszystkim zadbać o ich satysfakcję.

 

SurvGo jako aplikacja do kontaktu z klientem

Regularne kontrolowanie poziomu zadowolenia konsumentów możliwe jest dzięki zastosowaniu aplikacji SurvGo, usprawniających proces badawczy, która:

 • minimalizuje czas potrzebny na dotarcie do niezadowolonych konsumentów, a tym samym pozwala na szybką reakcję budującą pozytywny wizerunek firmy;
 • stosuje łatwe drogi kontaktu z klientami – SMS lub e-mail – w celu pozyskania oceny poziomu zadowolenia;
 • daje szansę na przeprowadzenie wartościowego wywiadu telefonicznego z niezadowolonymi klientami.

Wywiad z niezadowolonymi klientami powinien zostać przeprowadzony w odpowiednim czasie, który pozwoli na pozyskanie rzetelnych opinii, ocen, a tym samym zminimalizuje koszty, które należy przeznaczyć w celu odzyskania utraconych klientów.

 

Jakie korzyści wypływają z przeprowadzonego wywiadu?

W przypadku odczuwanego niezadowolenia przez konsumenta, konsulat w ciągu 24 godzin dzwoni do niego, a następnie przeprowadza z nim wywiad, który:

 • pozwala zidentyfikować źródło niezadowolenia;
 • umożliwia zdefiniowanie oczekiwań konsumentów względem firmy, produktu bądź usługi;
 • może zostać zakończony propozycją rabatu lub zaoferowaniem firmowych gadżetów, co pozwala przywrócić pozytywny wizerunek firmy, troszczącej się o swoich odbiorców.

 

Dlaczego warto zadbać o satysfakcję klientów?

Klient dokonując zakupów bądź korzystając z oferty powinien odczuwać satysfakcję. Brak satysfakcji u klienta rodzi negatywne opinie i oceny wśród klientów, które następnie przekazywane są przez niego kolejnym osobom. Stąd badanie satysfakcji klientów powinno skupiać się nie tylko na zbadaniu poziomu zadowolenia, ale także w zakresie swoich działań powinno budować pozytywny wizerunek firmy już w trakcie przeprowadzanego wywiadu.


Zaufali nam:

KONTAKT

shape

Biuro Handlowe - Warszawa
Aleje Jerozolimskie 96
Warszawa 00-807

Biuro w Rybniku
ul. Kowalczyka 17
Rybnik 44-206

Monika Kurpanik

dr Monika Kurpanik
Dyrektor ds. Badań
tel:(+48) 666 068 671
badania@biostat.com.pl